''KVARTAL KHUDOZHNIKOV'' RESIDENTIAL COMPLEX
THE QUARTER OF VERKHNEUFALEYSKAYA
MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDING "7 SKY''
MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDING ON TATISHCHEVA STREET
''KVARTAL KHUDOZHNIKOV'' RESIDENTIAL COMPLEX
THE QUARTER OF VERKHNEUFALEYSKAYA
MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDING "7 SKY''
MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDING ON TATISHCHEVA STREET